2013 ANA Exemplars
Annual National Assessments (Gr. 1 - 6 & 9)

Home l Feedback

Grade 1 Afrikaans Grade 2 Afrikaans Grade 3 Afrikaans
  English   English   English
  isiXhosa   isiXhosa   isiXhosa
  seSotho   seSotho   seSotho
  Mathematics (Afrikaans)   Mathematics (Afrikaans)   Mathematics (Afrikaans)
  Mathematics (English)   Mathematics (English)   Mathematics (English)
  Mathematics (isiXhosa)   Mathematics (isiXhosa)   Mathematics (isiXhosa)
  Mathematics (seSotho)   Mathematics (seSotho)   Mathematics (seSotho)

Grade 4 Afrikaans Huistaal Grade 5 Afrikaans Huistaal Grade 6 Afrikaans Huistaal
  Afrikaans Eerste Addisionele Taal   Afrikaans Eerste Addisionele Taal   Afrikaans Eerste Addisionele Taal
  English Home Language   English Home Language   English Home Language
  English First Additional Language   English First Additional Language   English First Additional Language
  Wiskunde   Wiskunde   Wiskunde
  Mathematics   Mathematics   Mathematics

Grade 9 Afrikaans Huistaal        
  Afrikaans Eerste Addisionele Taal        
  English Home Language        
  English First Additional Language        
  Wiskunde        
  Mathematics